Objaśnienia

Polityka Prywatności nie ma charakteru obowiązkowego. Dokument ten ma na celu ułatwienie wypełnienia tzw. obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i art. 14 RODO, który to obowiązek obciąża każdego Administratora danych osobowych.

Niniejszą Politykę Prywatności należy opublikować na stronie internetowej Administratora oraz np. w formie drukowanej gdzieś w siedzibie lub lokalu Administratora.

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa stanowi pewien wzór, składający się z wielu możliwych czynności przetwarzania danych osobowych. Można ją rozbudowywać lub ograniczać jej zakres, w zależności od charakteru prowadzonej działalności i przyjętej strategii wizerunkowej.

Poszczególne czynności przetwarzania zostały opisane w sposób przykładowy, uwzględniający najbardziej typowe cele, zakresy i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Wprowadzenie

FHP AP Polska S.C. Michał Kiecoń, Kinga Kiecoń-Bąk traktuje ochronę danych osobowych jako jeden z najważniejszych aspektów swojej działalności gospodarczej. W związku ze stale powiększającą się liczbą naszych klientów, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych, przez nas przetwarzanych. Naszym celem jest bieżące i należyte informowanie o sprawach związanych z operacjami wykonywanymi przez nas na danych osobowych.

W niniejszej Polityce Prywatności postaramy się szczegółowo przedstawić wszelkie sytuacje, w których gromadzimy informacje o Tobie. Wskażemy cel i podstawę prawną przetwarzania, zakres zbieranych danych jak również poinformujemy Cię o okresie, przez jaki te dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Dodatkowo postaramy się wskazać i omówić wszystkie prawa, które CI w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują. Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zarówno tych krajowych, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej (w tym RODO).

Dane osobowe i ich przetwarzanie - definicje

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają nam na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu, i działań, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych, i powszechnie dostępnych źródeł, wystarczające do jej ustalenia. Zatem danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. imię, kraj zamieszkania, wysokość wynagrodzenia. Informacja te będą jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostaną zestawione z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby (np. imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL itp).
Natomiast pod pojęciem przetwarzania danych osobowych kryją się praktycznie wszelkie możliwe czynności wykonywane na danych osobowych niezależnie od tego, czy są dokonywane w sposób zautomatyzowany czy nie. Zatem przetwarzaniem danych osobowych będzie m. in. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie czy niszczenie danych.

Kto jest administratorem Twoich danych

Administratorem danych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności jest FHP AP Polska S.C. Michał Kiecoń, Kinga Kiecoń-Bąk z siedzibą w Ustroniu (kod pocztowy: 43-450) przy ul. Skoczowskiej , NIP 5482514673, Regon 240588183

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zawsze zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Zapewniamy przejrzystość przetwarzania Twoich danych osobowych, w szczególności poprzez informowanie Cię o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania (np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług). Kładziemy nacisk również na to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Dostęp do Twoich danych posiadają jedynie osoby przez nas do tego upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
Dodatkowo wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i poufność Twoich danych. Gdyby jednak pomimo stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Twoich danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), poinformujemy o takim zdarzeniu stosowne organy oraz Ciebie w sposób zgodny z przepisami.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Najczęstszą podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest przesłanka realizacji umowy lub działań podejmowanych przez Ciebie przed zawarciem umowy. Innymi słowy, przetwarzamy Twoje dane w niezbędnym zakresie ze względu na to, że np. dokonałeś zakupu bądź zamówienia oferowanych przez nas towarów bądź usług, łączy Cię z nami umowa o pracę, bądź łączy nas różnego rodzaju umowa handlowa (albo taką umowę zamierzasz z nami zawrzeć).
Sporadycznie przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na fakt, iż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. I tak np. dane zawarte w dokumentach sprzedażowych (np. fakturze VAT), są przez nas przetwarzane ze względu na to, iż przepis prawa nakazuje dokumentowanie w określony sposób sprzedaży, wskazuje zakres danych, który na tego typu dokumencie musi się znajdować oraz precyzuje czas, przez jaki te dane jesteśmy zobligowani do przechowywania.
Mogą się również zdarzyć sytuację, w których dokonujemy lub będziemy dokonywać przetwarzania Twoich danych osobowy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Pamiętaj, że każdorazowo, wyraźnie cię o udzielenie takiej zgody zapytamy. Taka zapytanie o wyrażenie zgody przedstawione będzie w sposób pozwalający odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
Ostatnią wykorzystywaną przez nas przesłanką do przetwarzania Twoich danych osobowych jest tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, czyli nasz. Słowo „prawnie” nie oznacza tego, że interes ten musi mieć oparcie w obowiązujących przepisach prawa. Takim interesem może być np. prowadzenie monitoringu wizyjnego, czy prowadzenie formularza kontaktowego na stronie internetowej. Pamiętaj, że ilekroć zamierzamy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ czynności przetwarzania na Twoją osobę (pozytywny jak i negatywny), i przetwarzać dane osobowe tylko, i wyłączenie w sytuacji, w których nadrzędnego charakter wobec naszych interesów nie będą miały Twoje interesy lub podstawowe prawa, i wolności Tobie przysługujące.

W jakim celu i w jakich okolicznościach udostępniamy Twoje dane

Co do zasady nie udostępniamy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, które mogłyby te dane wykorzystywać do własnych celów – bez Twojej wyraźnej zgody. Wyjątkiem od powyższej reguły jest udostępnianie niektórych Twoich danych osobowych uprawnionym (i) organom Państwowym (w tym urzędom), działającym na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa, (ii) bankom, które otrzymują od nas dane związane z dokonywanymi transakcjami finansowymi oraz (iii) operatorom pocztowym i firmom kurierskim - w związku z przesyłaniem np. korespondencji.
Dzielimy się twoimi danymi osobowymi z podmiotami trzecimi, które realizują dla nas określone usługi. Wśród takich usługodawców w szczególności wyróżnić możemy:
operatorów technicznych, w tym firmy informatyczne, którzy dla nas zarządzają i serwisują infrastrukturę techniczno-informatyczną,
podmioty które świadczą dla nas usługi doradcze, w tym biura rachunkowego i kancelarie prawne,
oraz osoby trzecie współpracujące z nami przy wykonywaniu konkretnych umów zawartych z Tobą.
Pragniemy Cię jednak zapewnić, że usługodawcy ci zostali przez nas odpowiednio wybrani i zobowiązani, na mocy odpowiednich umów, do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych i w ściśle określonym przez nas celu.
Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym różni się znacznie od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu będziemy przekazywać Twoje dane poza EOG tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez (i) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych, (ii) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, (iii) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, (iv) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Privacy Shield zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby realizować Ci przysługujące na mocy RODO, prawa, tj.:

 • prawa do cofnięcia zgody
 • prawa dostępu do danych osobowych
 • prawa do sprostowania danych
 • prawa do usunięcia danych
 • prawa do ograniczenia przetwarzania
 • prawa do przenoszenia danych
 • prawa do sprzeciwu
 • prawa do niepodlegania decyzjom opartym wyłączenie na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody, tzn., że nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie powinno nieść za sobą żadnych konsekwencji, jednakże może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które świadczyliśmy na podstawie udzielonej zgody.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskać dostęp do swoich danych osobowych. Poprzez dostęp dodanych należy rozumieć np. uzyskanie kopii wszystkich Twoich danych osobowych, przez nas przetwarzanych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez Siebie danych osobowych. Dodatkowo, pragniemy Cię poinformować, iż będziemy się starać usuwać wszelkie ewentualne niezgodności lub błędy w przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli okażą się niekompletne.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia przez nas wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych, a my jesteśmy zobligowani do ich usunięcia w sytuacji, w której zachodzi jedna z niżej opisanych okoliczności:
Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celu, w których zostały zebrane lub były przetwarzane.
Takim celem jest między innymi przechowywanie danych przez okres, w którym możesz wystąpić do nas z roszczeniem, czy przez okres, w którym istnieje obowiązek wypływający wprost z przepisów prawa dotyczący przechowywania Twoich danych związanych z dowodami kasowymi, czyli m. in. z fakturami, zamówienia i innymi tego typu dokumentami. Co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 6 lat od momentu ich pozyskania. Dopiero po tym okresie dane mogą zostać przez nas samych lub na Twoje żądanie usunięte. Jeżeli uważasz, że ustał cel przetwarzania Twoich danych, możesz żądać ich usunięcia.
Wycofałeś udzieloną uprzednio zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o tą zgodę.
W większości przypadków przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na łączącą nas umowę. Jednakże, jeżeli zdarzy się, że będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie udzielonej przez ciebie zgody, to po jej wycofaniu będziesz mógł również żądać usunięcia tych danych, które podałeś w trakcie jej udzielania.
Wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
W każdej chwili możesz wnieść stosowny sprzeciw. O tym szerzej przy prawie do sprzeciwu. Jeżeli wniosłeś sprzeciw, możesz również żądać usunięcia danych.
Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Postępowanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych stanowi dla nas najwyższy priorytet. Jeżeli jednak uważasz, ze przetwarzamy Twoje dane osobowe niegodnie z prawem, zawsze możesz wnieść żądanie usunięcia takich danych, wskazując na to, jakie przepisy naruszyliśmy, lub w jaki sposób przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem. Będzie to dla nas kluczowa informacja, umożliwiająca nam skorygowanie ewentualnych błędów w przyszłości.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, nie będziemy mogli wykonywać na twoich danych osobowych żadnych czynności, za wyjątkiem ich przechowywania. Możesz żądać ograniczenia przetwarzanie w następujących przypadkach:
gdy kwestionujesz prawidłowość Swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich przetwarzanie na czas niezbędny do weryfikacji prawidłowości Twoich danych.
gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem - a Ty zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich przetwarzania.
gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na Twoją szczególną sytuację, ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które my realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś i które przetwarzamy w systemach informatycznych a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku zapisanego w jednym z powszechnie używanych formatów, nadającym się do odczytu maszynowego m. in. csv lub xml. Zastosowanie takiego formatu winno umożliwić przesłanie danych do innego administratora danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, na cele związane z marketingiem bezpośrednim naszych produktów i usług. Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez nas w celach marketingowych. Możesz również w dowolnym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.

Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Masz również prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Poprzez skutki prawne, o których mowa powyżej należy rozumieć powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego np. umowy. Zatem takim profilowaniem może być np. przyznanie, bądź odmowa przyznania kredytu, zastosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa, automatyczne odłączenie numeru telefonu na skutek nie zapłacenia rachunku telefonicznego w terminie itp.
Pragniemy Cię poinformować, że w kwestii Twoich danych osobowych, nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w związku z czym nie widzimy podstaw, do wniesienia tego żądania. Jeżeli jednakże nie zgadzasz się z naszym zdaniem, zawsze możesz wnieść stosowne żądanie.

W jakim czasie spełnimy Twoje żądanie

Jeżeli występujesz do nas z jednym z powyższych żądań kontaktując się z nami telefonicznie bądź na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej, to o spełnieniu albo odmowie spełnienia żądania poinformujemy cię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od momentu otrzymania żądania. W przypadku, gdyby okazało się, iż z uwagi na skomplikowany charakter Twojego żądania lub liczbę żądań, nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zmiana polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności podlega systematycznej weryfikacji i jej treść może być zmieniana w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych lub pojawienia się branżowych kodeksów dobrych praktyk.

W jakich sytuacjach przetwarzamy Twoje dane osobowe

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

W przypadku kierowania do nas, za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej, korespondencji, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane przez nas w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Przetwarzamy te dane ze względu na to, że Ty wysłałeś do nas tego typu korespondencję, a my pragniemy Ci udzielić stosownej odpowiedzi – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przetwarzamy jedynie te dane, które są dla nas istotne z punktu widzenia sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym. Dane maksymalnie przechowywane będą do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń – tj. 6 lat w przypadku osób fizycznych.

FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE INTERNETOWEJ

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie zostaniesz poproszony o podanie określonych danych, w szczególności takich jak adres poczty elektronicznej, czy powód kontaktu. Pragniemy Cię poinformować, iż zbierane przez nas dane będą wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na twoje zapytanie (zgłoszenie), które wpłynęło do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego celu. Zgłoszenie może dotyczyć dowolnego interesującego Cię tematu (np. godzin naszej pracy). Pamiętaj, że dane podajesz dobrowolnie, aczkolwiek niepodanie określonych danych, może skutkować brakiem możliwości wysłania zgłoszenie lub udzielenia na nie oczekiwanej przez Ciebie odpowiedzi. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (np. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń).

MONITORING WIZYJNY

Gdy nasz odwiedzasz dokonujemy rejestracji Twojego wizerunku przy wykorzystaniu kamer monitoringu. Jest to spowodowane tym, że staramy się zapewniać bezpieczeństwo Tobie oraz naszym pracownikom i innym gościom nas odwiedzającym, jak również chronić ich i nasze mienie (nasz prawnie uzasadniony interes). Pragniemy cię zapewnić, iż monitoringiem wizyjnym nie są objęte miejsca, w których naruszałoby to Twoją prywatność. Monitoring nagrywa wyłącznie obraz, bez rejestracji dźwięku. Dane z monitoringu wizyjnego nie podlegają jakiemukolwiek profilowaniu, jak również nie są poddawane żadnym analizom, w tym w celach marketingowych. Dostęp do nagrań posiada wyłącznie grono naszych zaufanych pracowników oraz ewentualnie wyspecjalizowane agencje ochrony. Czas przechowywania nagrań, o ile nie doszło do incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, wynosi maksymalnie 3 miesiące, po tym okresie, nagrania są bezpowrotnie nadpisywane. Nagrania z Monitoringu mogą być w prawnie uzasadnionych okolicznościach udostępniane stosownym organom państwowym. Pamiętaj, że miejsca, w których prowadzony jest monitoring wizyjny są odpowiednio oznakowane za pomocą stosownych znaków graficznych.

KONTAKT TELEFONICZNY

Na początku pragniemy wskazać, iż w przypadku, w którym się z nami kontaktujesz możemy nagrywać Twoją rozmowę. Jeżeli rozmowa będzie nagrywania zostaniesz o tym poinformowany przed jej rozpoczęciem. Nagrania rozmów wykorzystujemy w celu dokładnego opisu twojego zgłoszenia, poprawy jakości naszych usług i obsługi, jak również w celach dowodowych - na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Jeżeli nie życzysz sobie, by rozmowa z nami została nagrana, zapraszamy do skorzystania z innych form kontaktu, takich jak np. formularz kontaktowy, poczta elektroniczna bądź wizyta osobista.

Każda osoba kontaktująca się telefonicznie z nami, która będzie chciała uzyskać pewne informacje na temat danych osobowych, np. poprzez zapytanie o szczegóły umowy, przed udzieleniem jej jakichkolwiek informacji zostanie poproszona o podanie określonych danych osobowych. Jest to niezbędne w celu weryfikacji jej tożsamości. Koniecznym bowiem dla nas przed udzieleniem jakichkolwiek informacji będących w naszym rozumieniu danymi osobowymi jest upewnienie się, że informacji udzielamy osobie do niej uprawionej. Bez dokonania takiej weryfikacji, na skutek np. braku wyrażenia przez Ciebie woli podania określonych danych, nie będzie możliwości udzielenia Ci telefonicznie oczekiwanych informacji.

Ponadto w sytuacji, w której kontaktujesz się z nami możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, które będą niezbędne dla załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz – np. zgłoszenia adresu dostawy, bądź podania konta na które dokonamy zwrotu bądź płatności środków finnasowych. Podane przez ciebie dane wykorzystywane będą wyłącznie w tym celu, w którym kontaktujesz się z nami i będziemy je przechowywać przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (np. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń). Twoje dane będziemy przetwarzać aby spełnić obowiązki wynikające z zawartej umowy bądź obowiązujących przepisów prawa lub w innych, naszych usprawiedliwionych celach (np. udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie).

STRON INTERNETOWA

W celu jak najlepszego funkcjonowania naszej strony internetowej możemy gromadzić uzyskane podczas przeglądania jej przez Ciebie dane, takie jak: (i) informacje o urządzeniu z którego korzystasz, (ii) wykorzystywane do przeglądania aplikacje, (iii) sposób korzystania z serwisu, (iv) lokalizacja, a także (v) informacje zawarte w "plikach cookies". Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że widziałeś określone treści.

Stosowane przez nas pliki cookies pozwalają na rozpoznanie Twojego komputera w czasie kolejnej wizyty na naszej stronie i ich głównym zadaniem ma być ułatwienie korzystania Ci z niej. Informujemy, że dane zbierane za pośrednictwem cookies możemy wykorzystywać również w celu prezentowania spersonalizowanych reklam na zewnętrznych stronach internetowych, oraz możemy przekazywać zewnętrznym partnerom, którzy na nasze zlecenie będą realizowali określone działania marketingowe z wykorzystaniem różnych platform i narzędzi. Będą oni wykorzystywali pliki cookies, sygnały nawigacyjne, unikalne ID komputera i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z naszej strony internetowej i innych miejsc w internecie oraz używali ich do kierowania spersonalizowanego przekazu marketingowego. Informacje o sposobie i zakresie wykorzystywania danych przez te platformy i narzędzia dostępna jest na ich stronach internetowych w stworzonych przez nie politykach prywatności. Lista tych platform i narzędzi stale ulega modyfikacjom, na chwilę obecną można wśród nich wyróżnić:

Google Analytics (więcej informacji na stronie policies.google.com/privacy, dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics - tools.google.com), Facebook (więcej informacji na stronie: pl-pl.facebook.com/privacy/explanation), Google Marketing Platform (więcej informacji na stronie policies.google.com/privacy).

Pamiętaj o tym, że pliki cookies przetwarzamy wyłącznie za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz wycofać bądź ponownie wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies. W tym celu wystarczy, że dokonasz zmian w ustawieniach Swojej przeglądarki. Poniżej znajdują się linki do stosownych instrukcji dla najpopularniejszych przeglądarek:

 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Chrome
 • Safari

APLIKOWANIE DO PRACY

Chcąc aplikować do nas od pracy poprosimy Cię o podanie pewnych informacji o sobie. Wśród tych informacji mogą być zarówno te wskazane w kodeksie pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jak również i inne dane, w tym dane kontaktowe, które będą dla nas niezbędne aby być w stanie ocenić Twoją kandydaturę oraz ewentualnie skontaktować się z Tobą. Twoją dobrowolną decyzją jest to, czy podasz nam Swoje dane osobowe czy nie, jednakże pamiętaj o tym, że niepodanie określonych danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji. Przekazane przez Ciebie dane będą przetwarzane w powyższych celach w związku z podjęciem przez Ciebie czynności zmierzających do zawarcia z nami umowy o pracę (wysłanie CV) oraz ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes. Dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów Kodeksu pracy. Dodatkowo możesz wyrazić zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu jej wycofania. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych również w przyszłych rekrutacjach, będziemy uprawnieni do tego, by zgłosić się do ciebie w przypadku, gdy Twoja kandydatura będzie odpowiadała wymaganiom stawianym przez nas gdy będziemy szukać nowego pracownika. Twoje dane przetwarzane przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, będziemy przechowywać do czasu cofnięcia jej przez ciebie wniesienia sprzeciwu bądź usunięcia przez nas danych.

DOSTARCZANIE TOWARÓW I USŁUG

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz zostać lub jesteś naszym kontrahentem, będziemy również prosić Cię o podanie określonych danych, w szczególności imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, REGON-u oraz adresu bądź siedziby prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród danych mogą się również pojawić dane kontaktowe pracowników, którzy w Twoim imieniu będą realizować zawartą z nami umowę. Dane gromadzimy w calach handlowych i robimy to na podstawie przesłanki realizacji umowy, która również dotyczy działań podjętych przez nas na Twoje żądanie, jeszcze przed jej zawarciem (np. wysłanie nam oferty współpracy) oraz w celu realizacji naszego i Twojego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Dane podajesz dobrowolnie, jednakże brak podania tychże danych może skutkować niemożliwością zawarcia z Tobą określonej umowy. Dane będziemy przetwarzać przez okres trwania łączącej nas umowy, a po jej wygaśnięciu przsez okres wynikający ze stosownych przepisów prawa, w tym Kodeksu cywilnego (przedawnienie roszczeń) i Ustawy o rachunkowości (przechowywanie faktur).

Zbieranie danych w związku ze świadczeniem przez nas usług lub wykonywaniem innych umów

W razie zbierania przez nas danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, zobowiązujemy się do przekazania Tobie szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia przez Administratora działań na żądanie Podmiotu danych, przed zawarciem umowy.

Zbieranie danych w innych przypadkach

W związku z prowadzoną działalnością możemy zbierać Twoje dane osobowe także w innych przypadkach – np. poprzez budowanie i wykorzystywanie trwałych wzajemnych kontaktów biznesowych (networking) podczas spotkań biznesowych, na wydarzeniach branżowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

Kontakt z nami

W sytuacji, gdybyś miał jednak dodatkowe pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze możesz przesłać maila ze stosownym zapytaniem na adres kinga@appolska.pl, bądź możesz skontaktować się z nami telefonicznie, pod nr tel. 721745237. Wszelkie otrzymane od Ciebie zapytania zostaną niezwłocznie rozpatrzone.
Pamiętaj, że zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.